การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558
3. เอกสารประกอบวาระที่ 6 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่างกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. เอกสารประกอบวาระที่ 7 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2558
5. เอกสารประกอบวาระที่ 10 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเพิ่มเติม
6. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
9. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
3. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
4. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
3. เอกสารประกอบวาระที่ 8 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. เอกสารประกอบวาระที่ 9 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2557
5. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายงานได้มาซึ่งสินทรัพย์
3. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
ข้อมูลบริษัท
4. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
5. แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
6. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัท
8. คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
9. แผนที่
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
3. ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเพิ่มเติม
5. ข้อบังคับของบริษัท
6. แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. แผนที่
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
4. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการขายทรัพย์สินและการจองซื้อหน่วยลงทุน
8. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในอนาคต
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556