การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
4. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมรายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระ
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
     รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการอิสระ
7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุม
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมรายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระ
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
     รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการอิสระ
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุม
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558
3. เอกสารประกอบวาระที่ 6 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่างกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. เอกสารประกอบวาระที่ 7 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2558
5. เอกสารประกอบวาระที่ 10 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเพิ่มเติม
6. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
9. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
3. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
4. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
3. เอกสารประกอบวาระที่ 8 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. เอกสารประกอบวาระที่ 9 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2557
5. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายงานได้มาซึ่งสินทรัพย์
3. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
ข้อมูลบริษัท
4. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
5. แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
6. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัท
8. คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
9. แผนที่
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
3. ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเพิ่มเติม
5. ข้อบังคับของบริษัท
6. แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. แผนที่
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
4. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการขายทรัพย์สินและการจองซื้อหน่วยลงทุน
8. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในอนาคต
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556