หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ฉบับเต็ม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. แบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code)
     แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (“แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564”) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี
5. คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. วิธิปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
วีดีทัศน์สาธิตแนะนำการใช้งานระบบ Inventech Connect
     ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง E-Request
     ขั้นตอนการ Install Application Webex
     ขั้นตอนการลงทะเบียน (E-Register)
     ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting)
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. รายงานประจำปี 2563
3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
     ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม
7. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี 2562
3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
     ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม
7. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. รายงานประจำปี 2561
3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
     ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม
7. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
4. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมรายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระ
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
     รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการอิสระ
7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุม
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. พร้อมรายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระ
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
     หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
     รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการอิสระ
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุม
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558
3. เอกสารประกอบวาระที่ 6 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่างกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. เอกสารประกอบวาระที่ 7 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2558
5. เอกสารประกอบวาระที่ 10 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเพิ่มเติม
6. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
9. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
3. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
4. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
7. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
3. เอกสารประกอบวาระที่ 8 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. เอกสารประกอบวาระที่ 9 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2557
5. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายงานได้มาซึ่งสินทรัพย์
3. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ
ข้อมูลบริษัท
4. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
5. แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
6. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัท
8. คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
9. แผนที่
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
3. ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเพิ่มเติม
5. ข้อบังคับของบริษัท
6. แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. แผนที่
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
4. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการขายทรัพย์สินและการจองซื้อหน่วยลงทุน
8. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในอนาคต
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556