ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

WHA-W1 ดาวน์โหลด
1. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
2. แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (WHA-W1)
3. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น