รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 06/05/2565 ประเภท : XD

น.ส. จรีพร จารุกรสกุล 23.29%
น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร 9.03%
นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ 4.56%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4.53%
น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ 4.53%
Others 54.40%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส. จรีพร จารุกรสกุล 3,481,188,569 23.29
2. น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร 1,349,486,105 9.03
3. นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ 681,790,854 4.56
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 677,157,290 4.53
5. น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ 676,800,000 4.53
6. UBS AG SINGAPORE BRANCH 582,951,722 3.90
7. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 436,438,690 2.92
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 415,781,084 2.78
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 391,423,301 2.62
10. กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 222,012,600 1.49