งบการเงิน

ปี :

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2564

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2563

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2560

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2559

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2558

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2557

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2556

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2555

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555

งบการเงินไตรมาสที่ 4/2554