ถามตอบ

1. บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอะไรบ้าง?

 • บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจที่ครอบคลุม 4 ธุรกิจหลัก ซึ่งได้แก่ (1) ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (2) ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (3) ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน และ (4) ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล โดยทั้ง 4 ธุรกิจหลักนั้น มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและเป็นรากฐานที่สาคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต

2. บริษัทฯ จะลงทุนที่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องหรือไม่

 • นโยบายของบริษัทฯ เปิดกว้างสำหรับการลงทุนทั้งในและต่างประเทศขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผลตอบแทน

3. นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

 • บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

  บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทย่อย และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่? ในอัตราเท่าใด?

 • บริษัทฯ มีการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม

5. บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเมื่อใด?

 • ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือ วันที่ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

6. บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นโดยวิธีใด?

 • บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 2 วิธี คือ โอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและจ่ายเป็นเช็ค

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องการรักษาสิทธิไว้จะต้องทำอย่างไร?

  1. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยทำเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ สถานที่ประชุม ก่อนจะเข้าประชุม
  2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยระบุชื่อลงในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม และนำส่งมาให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

8. ผู้ถือหุ้นจะขอรับงบการเงินและรายงานประจำปีของบริษัทฯ ได้อย่างไร?

 • ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับรายงานประจำปี (รูปแบบ QR Code) ซึ่งมีงบการเงินประจำปีหลังการตรวจสอบและสรุปงบการเงินย่อจัดส่งไปให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีได้ที่ https://wha.listedcompany.com/ar.html

9. บริษัทฯ ได้รับเกณฑ์ที่ปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างไร

 • บริษัทฯ ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับดีเลิศ (5 ดาว) ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

10. หากต้องการติดตามข่าวสารทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดตามจากช่องทางใดได้บ้าง

 • นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้าน IR ของบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง ได้แก่
  • ข่าวสารจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/
  • เว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.wha-group.com เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์”
  • เว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.wha-group.com เมนู “ข่าวสาร และสื่อสิ่งพิมพ์”
  • เฟสบุ๊ค (Facebook) ของบริษัทฯ https://www.facebook.com/whagroup/
  • ติดต่อทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@wha-group.com