ข้อมูลพื้นฐาน

บริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
 1. ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Logistics Hub)
  • 1.1 ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรายได้ค่าเช่าและบริการ
  • 1.2 ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย
  • 1.3 ธุรกิจการลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
  • 1.4 ธุรกิจการบริหารและจัดการกองทรัสต์
 2. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development Hub)
 3. ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power Hub)
  • 3.1 ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภค (Utilities)
  • 3.2 ธุรกิจให้บริการด้านพลังงาน (Power)
 4. ธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Platform Business)
  • 4.1 ธุรกิจให้บริการพื้นที่ศูนย์ข้อมูล (Data Center)
  • 4.2 ธุรกิจให้บริการเชื่อมต่อสื่อสารโครงข่ายสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (FTTx)
  • 4.3 ธุรกิจให้บริการด้านการบริหารจัดการ (Managed Services)
สำนักงานใหญ่ 777 อาคาร ดับบลิวเอซเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 - 25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด)
กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เลขทะเบียนบริษัท 0107555000082
โทรศัพท์ 0-2753-3750
โทรสาร 0-2753-2750
เว็บไซต์ http://www.wha-group.com
ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทุนจดทะเบียน 1,567,773,018.60 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,494,683,467.90 บาท
ประเภทหุ้น หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาทต่อหุ้น

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9999
นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2296-5715

ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เลขที่ 179/74-80 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0-2344-1000
โทรสาร: 0-2286-5050
ที่ปรึกษาทางกฏหมาย บริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จำกัด
เลขที่ 62/15 ธนิยะ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์: 0-2235-3339
โทรสาร: 0-2235-3076