ข้อมูลหุ้นกู้

รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีดังนี้

ชื่อบริษัท ที่ตั้ง โทรศัพท์/โทรสาร
1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด 175 ชั้น 3,9 และ 11 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาธรใต้ เขตทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรกรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2680-4037
โทรสาร 0-2680-1014
2. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 16 เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2695-5555
3. ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 500 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2165-5555
4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-2022 และ 0-2470-3099