ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้

ผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ
1. กลุ่มนายสมยศ อนันตประยูร และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล
บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด(1) 3,434,083,491 23.98
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล 1,624,989,569 11.34
นายสมยศ อนันตประยูร 1,090,894,523 7.62
Credit Suisse AG, Singapore Branch(2) 515,236,360 3.60
UBS AG Hong Kong Branch(3) 100,900,000 0.70
รวม 6,766,103,943 47.24
2. State Street Bank Europe Limited 1,340,438,015 9.36
3. กลุ่มตระกูลจารุกรสกุล
นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกุล 277,398,100 1.94
นายวุฒิ จารุกรสกุล 167,500,000 1.17
นางสาวภัสนันท์ จารุกรสกุล 10,150,000 0.07
นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล 9,780,000 0.07
นางสาววรรณกานต์ จารุกรสกุล 9,000,000 0.06
นางมาลี จารุกรสกุล 7,000,000 0.05
นายธีระ จารุกรสกุล 6,922,000 0.05
รวม 487,750,100 3.41
4. กลุ่มตระกูลชลคดีดำรงกุล
นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด 185,000,000 1.29
นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 165,100,700 1.15
นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล 47,000,000 0.33
นางพงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล 11,500,000 0.08
นางสาวขนิษฐา ชลคดีดำรงกุล 10,000,000 0.07
นางสาวนัทยา ชลคดีดำรงกุล 10,000,000 0.07
รวม 428,600,700 2.99
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 416,600,000 2.91
6. นางสาวสุพิชญา พู่พิสุทธิ 293,472,916 2.05
7. บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด 210,324,000 1.47
8. นายสัญชัย สุขสมชีวิน 135,100,000 0.94
9. นางสาวนลินรัตน์ แซ่อึ้ง 119,794,578 0.84
10. นางเฉลียว ศรีชัยวัฒน 98,985,000 0.69
รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 10,169,369,156 71.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 4,153,061,165 29.00
รวมทั้งหมด 14,322,430,321 100.00

หมายเหตุ :

(1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ
นายสมยศ อนันตประยูร 500,000 50.0
นางจรีพร จารุกรสกุล 499,999 50.0
นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกุล 1 0.0
รวมทั้งหมด 1,000,000 100.0

(2) หุ้นบางส่วนที่อยู่ในชื่อ Credit Suisse AG Singapore Branch เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ที่นายสมยศ อนันตประยูร และ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ไปฝากหุ้นไว
(3) หุ้นบางส่วนที่อยู่ในชื่อ UBS AG Hong Kong Branch เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในประเทศฮ่องกงที่นายสมยศ อนันตประยูร ไปฝากหุ้นไว้