ณ วันที่ 09/05/2561

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด 3,629,083,491 25.33
2. STATE STREET EUROPE LIMITED 1,586,591,785 11.07
3. น.ส.จรีพร จารุกรสกุล 1,471,761,769 10.27
4. นายสมยศ อนันตประยูร 1,032,666,723 7.21
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 726,552,712 5.07
6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 321,473,360 2.24
7. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด - 101S 316,617,700 2.21
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 198,090,358 1.38
9. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 186,861,000 1.30
10. นายสัญชัย สุขสมชีวิน 158,700,000 1.11
11. นายวุฒิ จารุกรสกุล 138,000,000 0.96
12. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 109,000,000 0.76
13. น.ส.นลินรัตน์ แซ่อึ้ง 104,094,578 0.73
14. นางเฉลียว ศรีชัยวัฒน์ 95,985,000 0.67
15. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท 78,300,000 0.55
16. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 74,828,300 0.52