ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ อบต. ปลวกแดงในโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ

BackNov 22, 2017

กรุงเทพฯ/ 22 พฤศจิกายน 2560 – บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ และบำบัดน้ำเสีย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Clean Water for the Planet” ซึ่งเป็นนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบ โดยใช้ระบบบึงประดิษฐ์สำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชนในเขต พื้นที่อบต.ปลวกแดง โดยบริษัทจะให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการออกแบบก่อสร้างและสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ในอัตรา 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมทั้งจะสนับสนุนบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปีหลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์เป็นระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพที่ใช้พืชและจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเสียที่ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นำมาใช้ในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช เป็นระบบซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าใช่จ่ายในการดำเนินการต่ำและมีรูปแบบที่สวยงาม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยภายหลังจากการก่อสร้างระบบบึงประดิษฐ์แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานด้านการจัดการน้ำเสีย ของอบต. ปลวกแดง จะได้รับถ่ายทอดประสบการณ์ตลอดทั้งวิธีการเดินระบบฯ จากวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเมื่อผ่านการอบรมเรียนรู้ผ่านการดำเนินการจริงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด เพื่อการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียต่าง ๆ ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้ศึกษาและนำไปใช้ต่อไป

นอกจากนั้น ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น และอบต. ปลวกแดง จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย ตลอดจนปลูกฝังให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และสร้างความรู้

ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการและการบำบัดน้ำเสียแก่คนในชุมชน ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการบำบัดน้ำเสียมาอย่างต่อเนื่อง และเราภาคภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน”

นายสาคร อาจรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งนี้ การได้รับการสนับสนุนระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้งานได้จริงในพื้นที่ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนจะช่วยให้ท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของเราจะได้เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำเสียตลอดจนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในนิคมอุตสาหกรรม เราเชื่อมั่นว่าจะได้รับประโยชน์มากมายจากประสบการณ์ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และช่วยให้เราสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาต่อยอดในการดำเนินการของ อบต. โดยเฉพาะด้านการจัดการน้ำเสียซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรองรับการพัฒนาพื้นที่ชุมชนในเขต อบต. ปลวกแดงในอนาคต”

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรม ภายใต้พัฒนาและบริหารงานของ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมจำนวน 9 แห่ง บนเนื้อที่กว่า 46,000 ไร่ ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และสระบุรี รวมทั้งการให้บริการน้ำดิบ น้ำประปา และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิตต่อปีอยู่ที่ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้ปีละ 36.5 ล้านลูกบาศก์เมตร

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ “บึงประดิษฐ์” เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเหมราชฯ กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพมาปรับใช้ ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ และเหมาะกับการดำเนินงานทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชน ระบบบึงประดิษฐ์ถือเป็นระบบการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดการใช้พลังงานได้อีกด้วย