ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงานสัมมนา WHA Group… The Journey of Champion

BackJun 01, 2017

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา WHA Group…The Journey of Champion เสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กร มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างมีศักยภาพ สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยภายในงานมีผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการดิจิทัลและเทคโนโลยีมาร่วมบรรยายให้ความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันหลากหลาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

บรรยายภาพ: ผู้บริหารที่เข้าร่วมงานสัมมนา ได้แก่

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มร. เดวิด นาร์โดน (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
นายวิเศษ จูงวัฒนา (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอชั่น จำกัด (มหาชน)