พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีเปิด "ศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช" ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

BackMar 09, 2017

ระยอง - เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช" ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารอีซี่ พลาซ่า 1 ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตั้งเป้าผลิตแรงงานที่มีทักษะตามหลักสูตรให้ได้จำนวน 100,000 คนภายในระยะเวลาหนึ่งปี ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยขานรับนโยบายประเทศไทย 4.0

ศูนย์ดังกล่าวฯ เกิดจากความร่วมมือของสี่พันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน บริษัท เหมราชพันฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ในเครือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันไทย-เยอรมัน โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

โดยมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีเปิด "ศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช" ดังนี้

  • พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  • นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • พลเอกเจริญ นพสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
  • หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน
  • นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน

โครงการความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน บริษัทเอกชนและสถาบันต่างๆ ในการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมได้อย่างแข็งแกร่ง โดยทำหน้าที่จัดเตรียมหลักสูตรวิชาชีพและฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพื่อผลิตแรงงานให้เพียงพอต่อความต้องการเฉพาะด้านที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ อันจะนำไปสู่การเดินหน้าพัฒนายุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และแนวคิด "อุตสาหกรรม 4.0" อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายประเทศไทย 4.0

"ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มุ่งส่งเสริมให้ลูกค้าผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯ ได้เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ภายในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช รวมถึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งจังหวัด ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา" นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าว "โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การผลิตแรงงานที่มีทักษะตามหลักสูตรในโครงการนี้ให้ได้จำนวน 100,000 คนภายในระยะเวลาหนึ่งปี"

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่าความร่วมมือนี้นับได้ว่าเป็นศูนย์ฯ อบรมแห่งแรก ที่ภาคเอกชนสนับสนุนทั้งสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มุ่งเน้นการทำงานใช้กลไกของประชารัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาคน โดยมีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา เพื่อเตรียมรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ตลอดจน EEC

ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematic) "ความร่วมมือในครั้งนี้จะเน้นการให้ความรู้เชิงลึกผ่านการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงานจริงในทุกระดับ เรามุ่งมั่นสนับสนุนการผลิตแรงงานที่มีทักษะในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ดให้มีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น"

นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน กล่าวว่า "เราได้ร่วมมือกันเพื่อดำเนินโครงการและจัดทำหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานเทียบชั้นระดับโลก โดยเน้นความรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต หรือ New S-Curve เพื่อสร้างความได้เปรียบและรักษาโอกาสการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค"

ศูนย์ความร่วมมือฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราชแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป" นางสาวจรีพร จารุกรสกุล กล่าวทิ้งท้าย