บริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
 1. ธุรกิจการพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Logistics Hub)
  • 1.1 ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรายได้ค่าเช่าและบริการ
  • 1.2 ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย
  • 1.3 ธุรกิจการลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
  • 1.4 ธุรกิจการบริหารและจัดการกองทรัสต์
 2. ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development Hub)
 3. ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power Hub)
  • 3.1 ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภค (Utilities)
  • 3.2 ธุรกิจให้บริการด้านพลังงาน (Power)
 4. ธุรกิจให้บริการด้านดิจิตอล (Digital Platform Hub)
  • 4.1 ธุรกิจการให้บริการ Data Center และ Cloud Solution
  • 4.2 ธุรกิจการให้บริการเชื่อมต่อสื่อสารในโครงข่ายสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง FTTx
  • 4.3 ธุรกิจการให้บริการให้เช่า (Rental/Leasing Equipment and Software)
  • 4.4 ธุรกิจการให้บริการ System Integration
  • 4.5 ธุรกิจการให้บริการจัดหา IT Outsourcing
สำนักงานใหญ่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขทะเบียนบริษัท 0107555000082
โทรศัพท์ 0-2753-3750
โทรสาร 0-2753-2750
เว็บไซต์ http://www.wha.co.th
ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทุนจดทะเบียน 1,567,773,018.60 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,432,243,032.10 บาท
ประเภทหุ้น หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาทต่อหุ้น

บริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ชื่อบริษัท ชื่อย่อ ลักษณะและประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ ถือหุ้นโดย ทุนจดทะเบียน
(ล้าน)
ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว
(ล้าน)
มูลค่าที่ตราไว้
(ต่อหุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น
(%)
บริษัทย่อย
1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด ALL ให้เช่าโรงงาน คลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ไทย WHA THB
260.00
THB
260.00
THB
10.00
99.99
2. บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จำกัด WAA ให้เช่าโรงงาน คลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ไทย WHA THB
310.00
THB
310.00
THB
10.00
99.99
3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด WHARM ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไทย WHA THB
10.00
THB
10.00
THB
100.00
99.99
4. บริษัท ดับบลิวเอขเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด WHAVH ลงทุนในบริษัทอื่นในต่างประเทศและให้เช่าโรงงาน คลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ไทย WHA THB
20.00
THB
20.00
THB
100.00
99.99
5. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด WHA Infonite ให้บริการศูนย์บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ ไทย WHA THB
1.00
THB
1.00
THB
10.00
89.99
6. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด WHA (Int’l) ลงทุนในบริษัทอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส WHA USD
0.01
USD
0.01
USD
1.00
100.00
บริษัทย่อยของ ALL
7. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัด WHAHK ลงทุนในบริษัทอื่น ฮ่องกง ALL USD
2.00
USD
2.00
USD
1.00
100.00
บริษัทย่อยของ WHAHK
8. บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินโดนีเซีย จำกัด WHAID ให้เช่าโรงงาน คลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อินโดนีเซีย WHAHK USD
2.00
USD
2.00
USD
1.00
99.96
บริษัทย่อยของ WHAVH
9. บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) HRD พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย WHAVH THB
6,000.00
THB
3,882.07
THB
0.40
98.54
บริษัทย่อยของ HRD
10. บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด EIE พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย HRD THB
400.00
THB
400.00
THB
10.00
99.99
11. บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด ESIE พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย HRD THB
358.00
THB
358.00
THB
10.00
60.00
12. บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด HESIE พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย HRD THB
1,000.00
THB
1,000.00
THB
10.00
99.99
13. บริษัท เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด HSIL พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย HRD THB
500.00
THB
500.00
THB
100.00
99.99
14. บริษัท เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด HRIL พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย HSIL THB
1,000.00
THB
1,000.00
THB
100.00
99.99
15. บริษัท อีสเทิร์นไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด EPS บริการให้เช่าฐานวางท่อขนถ่ายวัตถุ ไทย HRD: 74.99%
EIE: 25.01%
THB
100.00
THB
100.00
THB
100.00
99.99
16. บริษัท เอช-อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด H-INTER
(BVI)
ลงทุนในบริษัทอื่น หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน HRD USD
0.002
USD
0.002
USD
10.00
100.00
17. บริษัท เหมราช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด H-INTER ลงทุนในบริษัทอื่น หมู่เกาะเคย์แมน HRD USD
0.05
USD
0.001
USD
1.00
100.00
18. บริษัท เอช-คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด HCME บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ไทย HRD THB
20.00
THB
17.15
THB
10.00
99.99
19. บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด THE PARK พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการจัดการงานบริการ ไทย HRD THB
4.60
THB
4.60
THB
10.00
99.99
20. บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำกัด SME ขายและให้เช่าโรงงานสำเร็จรูป ไทย HRD THB
294.00
THB
294.00
THB
10.00
99.99
21. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) WHAUP พลังงานและสาธารณูปโภค ไทย HRD: 82.30%
H-INTER(SG):
17.69%
THB
3,825.00
THB
3,200.00
THB
5.00
99.99
22. บริษัท เอช-อินเตอร์เนชั่นแนล (เอสจี) จำกัด H-INTER
(SG)
ลงทุนในบริษัทอื่นในต่างประเทศ สิงคโปร์ HRD USD
7.39
USD
7.39
USD
1.00
100.00
23. บริษัท ระยอง 2012 จำกัด RY2012 ลงทุนในบริษัทอื่นในต่างประเทศ ไทย HRD: 70.00%
HRIL: 29.99%
THB
1,165.00
THB
1,165.00
THB
10.00
99.99
24. บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มารีน่า เซอร์วิสเซส จำกัด EPM พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและบริหารจัดการ และให้บริการด้านท่าเรือ ไทย HRD THB
1.00
THB
1.00
THB
10.00
99.99
25. บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด HESIE-4 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย HRD THB
792.80
THB
564.98
THB
10.00
99.99
26. บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด HRM ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ไทย HRD THB
25.00
THB
25.00
THB
10.00
99.99
27. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เหมราช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด WHAHRDI ลงทุนในบริษัทอื่น ไทย HRD THB
240.00
THB
240.00
THB
10.00
99.99
บริษัทย่อยของ WHAUP
28. บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด WHAWT พัฒนาบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำ ไทย WHAUP THB
100.00
THB
100.00
THB
10.00
99.99
29. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด WHAEG ลงทุนในบริษัทอื่น ไทย WHAUP THB
9,178.00
THB
9,178.00
THB
10.00
99.99
บริษัทย่อยของ WHAEG
30. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด WHAET ลงทุนในบริษัทอื่น ไทย WHAEG THB
5,959.00
THB
5,959.00
THB
10.00
99.99
บริษัทย่อยของ H-INTER(SG)
31. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เหมราช แลนด์แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ (เอสจี) พีทีอี WHA-H(SG) ลงทุนในบริษัทอื่น สิงคโปร์ H-INTER
(SG)
USD
0.001
USD
0.000001
USD
1.00
100.00

บริษัทร่วมทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ชื่อบริษัท ชื่อย่อ ลักษณะและประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ ถือหุ้นโดย หุ้นจดทะเบียน
(ล้าน)
ทุนจดทะเบียน
ที่ชำระเเล้ว
(ล้าน)
มูลค่าที่ตราไว้
(ต่อหุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้น
(%)
บริษัทร่วมทุน
1. บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จำกัด WHA-KPN ให้เช่าโรงงาน คลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ไทย WHA THB
768.00
THB
768.00
THB
100.00
64.97
2. บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด CENTRALWHA ให้เช่าโรงงาน คลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ไทย WHA THB
650.00
THB
642.50
THB
100.00
49.99
3. บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด WHA-Daiwa ให้เช่าโรงงาน คลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ไทย WHA THB
820.00
THB
820.00
THB
100.00
50.99
บริษัทร่วมทุนของ WHA Infonite
4. บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด Genesis ให้บริการศูนย์บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ (Data Center) ไทย WHA Infonite THB
210.00
THB
111.00
THB
100.00
33.33
บริษัทร่วมทุนของ WHAUP
5. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จำกัด WHA Gunkul 1 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ไทย WHAEG THB
11.50
THB
11.50
THB
10.00
74.99
6. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 2 จำกัด WHA Gunkul 2 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ไทย WHAEG THB
1.00
THB
0.25
THB
10.00
74.99
7. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จำกัด WHA Gunkul 3 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ไทย WHAEG THB
14.50
THB
14.50
THB
10.00
74.99
8. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 4 จำกัด WHA Gunkul 4 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ไทย WHAEG THB
1.00
THB
0.25
THB
10.00
74.99
9. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 5 จำกัด WHA Gunkul 5 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ไทย WHAEG THB
1.00
THB
0.25
THB
10.00
74.99
10. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จำกัด WHA Gunkul 6 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ไทย WHAEG THB
14.50
THB
14.50
THB
10.00
74.99
11. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 8 จำกัด WHA Gunkul 8 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ไทย WHAEG THB
0.10
THB
0.10
THB
10.00
74.99
12. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 9 จำกัด WHA Gunkul 9 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ไทย WHAEG THB
0.10
THB
0.10
THB
10.00
74.99
13. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 10 จำกัด WHA Gunkul 10 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ไทย WHAEG THB
15.50
THB
3.875
THB
10.00
74.99
14. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 16 จำกัด WHA Gunkul 16 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ไทย WHAEG THB
0.10
THB
0.10
THB
10.00
74.99
15. บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จำกัด WHA Gunkul 17 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ไทย WHAEG THB
16.00
THB
16.00
THB
10.00
74.99
16. บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด Gheco-I ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAET THB
11,624.00
THB
11,624.00
THB
10.00
35.00
17. บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด HHT ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAET THB
422.15
THB
422.15
THB
10.00
51.00
18. บริษัท ห้วยเหาะพาวเวอร์ จำกัด HHP ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า สปป.ลาว HHT USD
40.00
USD
40.00
USD
10.00
25.00
19. บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด GHW ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย ESCE THB
50.00
THB
2.50
THB
10.00
25.01
20. บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด GJP NLL ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB
1,384.00
THB
1,384.00
THB
10.00
25.01
21. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำกัด Gulf Solar ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ไทย WHAEG THB
14.63
THB
14.63
THB
10.00
25.01
22. บริษัท บ่อวินคลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด BCE ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB
1,533.56
THB
420.06
THB
100.00
25.01
23. บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด GVTP ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB
1,465.00
THB
770.00
THB
10.00
25.01
24. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด GTS1 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB
1,294.00
THB
574.00
THB
10.00
25.01
25. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด GTS2 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB
1,304.00
THB
1,304.00
THB
10.00
25.01
26. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด GTS3 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB
1,264.00
THB
317.00
THB
10.00
25.01
27. บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด GTS4 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB
1,255.00
THB
315.00
THB
10.00
25.01
28. บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด GNLL 2 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB
610.00
THB
160.00
THB
10.00
25.01
29. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 1 จำกัด Gulf Solar TS 1 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ไทย Gulf Solar THB
3.03
THB
3.03
THB
10.00
99.99
30. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส 2 จำกัด Gulf Solar TS 2 ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ไทย Gulf Solar THB
2.29
THB
2.29
THB
10.00
99.99
31. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำกัด Gulf Solar BV ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ไทย Gulf Solar THB
3.13
THB
3.13
THB
10.00
99.99
32. บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จำกัด Gulf Solar KKS ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ไทย Gulf Solar THB
6.00
THB
6.00
THB
10.00
99.99
33. บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด CCE ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย ESCE THB
50.00
THB
12.50
THB
10.00
99.99
34. บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด RCE ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย ESCE THB
50.00
THB
12.50
THB
10.00
99.99
35. บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ESCE ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAEG THB
40.00
THB
38.31
THB
10.00
33.33
36. บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด GIPP ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย WHAET THB
2,850.00
THB
2,850.00
THB
10.00
5.00

หมายเหตุ :
(1) บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด ลงทุนในบริษัท โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร้อยละ 25 โดยบริษัท โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด ใช้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักในการดำเนินธุรกิจ และไม่ได้มีการจัดทำงบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และผู้ลงทุนอื่นมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจทั้งหมด
(2) บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด อยู่ในระหว่างเข้าร่วมทุน

นิติบุคคลอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ชื่อบริษัท ชื่อย่อ ลักษณะและประเภทธุรกิจ ที่ตั้ง/โทรศัพท์/โทสาร ถือหุ้นโดย ทุนจดทะเบียน
(ล้าน)
ทุนจดทะเบียน
ที่ชำระแล้ว
(ล้าน)
มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
ประเภทหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
นิติบุคคลอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์ WHAPF ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ที่ตั้ง: อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์: 0-2673-3999
โทรสาร: 0-2673-3900
WHA THB
13,560.60
THB
9,390.60
THB
10.00
หุ้นสามัญ 15.00
2. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท WHART ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ที่ตั้ง: อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์: 0-2673-3999
โทรสาร: 0-2673-3900
WHA THB
9,212.87
THB
9,158.06
THB
10.00
หน่วยทรัสต์ 15.00
3. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ WHABT ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน ที่ตั้ง: 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
โทรศัพท์: 0-2686-6100
โทรสาร: 0-2670-0430
WHA THB
2,020.00
THB
2,020.00
THB
10.00
หน่วยทรัสต์ 15.00
4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล HPF ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้ง: 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2649-2000
โทรสาร: 0-2649-2233
HRD THB
4,700.00
THB
4,700.00
THB
10.00
หุ้นสามัญ 22.95
5. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช HREIT ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้ง: 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.
โทรศัพท์: 0-2717-3901
โทรสาร: 0-2717-3902
HRD THB
5,693.60
THB
5,693.60
THB
10.00
หน่วยทรัสต์ 15.00

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9999
โทรสาร: 0-2009-9991
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2256-2323
ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดย
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ/หรือ
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ
นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873
ชั้น 15 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0-2344-1000
โทรสาร: 0-2286-5050
ที่ปรึกษาทางกฏหมาย บริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จำกัด
62/15 ธนิยะ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์: 0-2235-3339
โทรสาร: 0-2235-3076