บริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
 1. ธุรกิจการพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Logistics Hub)
  • 1.1 ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรายได้ค่าเช่าและบริการ
  • 1.2 ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย
  • 1.3 ธุรกิจการลงทุนและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
  • 1.4 ธุรกิจการบริหารและจัดการกองทรัสต์
 2. ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development Hub)
 3. ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power Hub)
  • 3.1 ธุรกิจให้บริการด้านสาธารณูปโภค (Utilities)
  • 3.2 ธุรกิจให้บริการด้านพลังงาน (Power)
 4. ธุรกิจให้บริการด้านดิจิตอล (Digital Platform Hub)
  • 4.1 ธุรกิจการให้บริการ Data Center และ Cloud Solution
  • 4.2 ธุรกิจการให้บริการเชื่อมต่อสื่อสารในโครงข่ายสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง FTTx
  • 4.3 ธุรกิจการให้บริการให้เช่า (Rental/Leasing Equipment and Software)
  • 4.4 ธุรกิจการให้บริการ System Integration
  • 4.5 ธุรกิจการให้บริการจัดหา IT Outsourcing
สำนักงานใหญ่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขทะเบียนบริษัท 0107555000082
โทรศัพท์ 0-2753-3750
โทรสาร 0-2753-2750
เว็บไซต์ http://www.wha.co.th
ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 5 มกราคม 2561
ทุนจดทะเบียน 1,567,773,018.60 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,432,630,019.10 บาท
ประเภทหุ้น หุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาทต่อหุ้น

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9999
โทรสาร: 0-2009-9991
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2256-2323
ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดย
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
ชั้น 15 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0-2344-1000
โทรสาร: 0-2286-5050
ที่ปรึกษาทางกฏหมาย บริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จำกัด
62/15 ธนิยะ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์: 0-2235-3339
โทรสาร: 0-2235-3076