วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
20/02/61 08/05/61 28/05/61 เงินปันผล 0.0907 บาท 01/10/60-31/12/60
10/11/60 22/11/60 08/12/60 เงินปันผล 0.0488 บาท 01/01/60-30/09/60
22/02/60 05/05/60 23/05/60 เงินปันผล 0.1536 บาท 01/01/59-31/12/59
24/02/59 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/58-31/12/58
26/02/58 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/57-31/12/57
18/02/57 06/05/57 27/05/57 เงินปันผล 0.71 บาท 01/01/56-31/12/56
18/02/57 06/05/57 27/05/57 หุ้นปันผล 20 : 1 หุ้น 01/01/56-31/12/56
17/07/56 02/09/56 เงินปันผล 0.055555555555 บาท 01/01/56-31/03/56
17/07/56 02/09/56 หุ้นปันผล 2 : 1 หุ้น 01/01/56-31/03/56
18/02/56 23/04/56 เงินปันผล 0.0222222222 บาท 01/01/55-31/12/55
18/02/56 23/04/56 หุ้นปันผล 5 : 1 หุ้น 01/01/55-31/12/55
04/01/56 17/01/56 01/02/56 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/55-30/09/55